โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่