โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปฐวี รัตน์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : pathyrattha@gmail.com

นางสาวธนาภรณ์ พุฒโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3