ทำเนียบบุคลากร

นางบัวเครือ ออมชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิรัรัตน์ วรรณป้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวศุภลักษณ์ มัยวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปราณีต เดชา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววราภรณ์ วงศ์กำภู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธนาภรณ์ พุฒโสม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายธวัชชัย วัฒนสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพีรณุช กิจพิบูลย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกชกร สันนิบาตราศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัณฑิลา คงบำรุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายชีวิต ประสพสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายปฐวี รัตน์ทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย สุนากร
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ นาคประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายภิเษก ศักดิ์ผาสุก
นักการภารโรง