โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริวรรณ นาคประสิทธิ์