กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรัญญา แสวงกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1