โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัณฑิลา คงบำรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศุภลักษณ์ มัยวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2