ข่าวประชาสัมพันธ์
#TSC เทศกาลดี ๆ ที่บ้านฉัน
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่เข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ผลการคัดเลือกระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เผยแพร่ผลงาน Best Practice รางวัลระดับทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
มื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผลงาน Best Practice ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับรางวัลระดับทอง เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรม “ลูกทะเล (LOOK TA-LE) 3 ดี โมเดล” ของโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 นางสาววาสนา ฉายฉันท์ ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2564 จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความยินดี ให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ได้รับรางวัล
รับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 (ป้ายอะคริลิค)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อย เป็นตัวแทนในการเข้ารับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 (ป้ายอะคริลิค) จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้ผ่านการประเมินรอบที่สอง ปีการศึกษา 2564 - 2566         
รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อคุรุชนคนคุณธรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย และนางสาววาสนา ฉายฉันท์ ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อย ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับเกียรติบัตรรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้บริหารและประเภทครู ตามลำดับ 
รางวัล “ระดับทอง” ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัล ระดับทอง ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยนวัตกรรม “ลูกทะเล (LOOK TA-LE) 3 ดี โมเดล” สำหรับผู้บริหาร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อนำเสนอระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป 
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับภูมิภาค รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ประกาศผลการประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค
โครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิตเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ต่อไป
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผลการคัดเลือกระดับทอง อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกระดับทอง อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค การประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค" โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภูมิภาคด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพด้วยนวัตกรรม ลูกทะเลโมเดล (LOOK TA-LE Model)”   
ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดยางยี่แส จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมแนะแนวสัญจร โดยมี นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) และคณะครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนวัดเกาะจิก และโรงเรียนวัดบางชัน โรงเรียนบนพื้นที่เกาะแก่งในอำเภอขลุง ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูของทั้งสองโรงเรียน 
ผู้ปกครองมอบอุปกรณ์ของเล่นให้น้องอนุบาล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เข้ามามอบอุปกรณ์ของเล่นให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ทางผู้บริหารและคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
นักขายออนไลน์น้อย
โรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้จัดทำโครงการ นักขายออนไลน์น้อย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน 
เงินรายได้จากการขายนำเข้าวมทบทุนอาหารกลางวันเพื่อน้องตะปอนน้อย