โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์ (Online)
เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้จัด “โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ ขยายผลต่อเยาวชนในชุมชนและที่โรงเรียน ให้ได้รับรู้และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด และลดอัตราการออกกลางคันและสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการบรรยายหัวข้อการอบรมจากพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,15:52   อ่าน 113 ครั้ง