โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
อัตลักษณ์
สัญลักษณ์


รักความเป็นไทย


  โรงเรียนมีจุดเน้นให้ลูกตะปอนน้อยทุกคนรักความเป็นไทย สอนให้ใช้วิถีชีวิตพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ชักเย่อเกวียนพระบาท