โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ระดับประเทศ
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
รางวัลสถานศึกษาพอเพีอง ประจำปี ๒๕๕๔
รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนที่มีพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทองดีเด่น อันดับ ๑ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐