โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ระดับภูมิภาค
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค การประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดย สพฐ.
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประจำปี ๒๕๖๔ โดย สพฐ.