ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนต้นแบบระดับทองการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
รางวัล ดีเด่น การจัดงาน Symposium รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัลรองชนะเลิศ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล้ก ประจำปี ๒๕๖๑
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ ๑ ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔